quote of the day

Hãy vui với những gì bạn đang có nhưng cũng đừng vì thế mà không có những mơ ước điên rồ viển vông… Dám nghĩ lớn sẽ đạt được thành quả lớn…Cuộc đời không ai đánh thuế ước mơ

 

Write a Comment