quote of the day

Hãy vui với những gì bạn đang có nhưng cũng đừng vì thế mà không có những mơ ước điên rồ viển vông... Dám nghĩ lớn sẽ đạt đư...